Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang