Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ Cấu Tổ Chức Cơ Cấu Tổ Chức

Ban Lãnh đạo trường
Địa chỉ liên hệ Xã Trường Sơn - Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02403694465
Thông tin thêm
Hiệu trưởng Hoàng Văn Thục
Điện thoại 0988626278
Phó Hiệu trưởng Đồng Văn Hương
Điện thoại 0989 763686